พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"ภควัทคีตา" หลักธรรมอันสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- บทนำ -

ภาพสงครามการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม ส่วนหนึ่งจากมหากาพย์มหาภารตะ : wikipedia


บทนำก่อนเข้าสู่ "ภควัทคีตา"

-------------------------------------------------------------

การนำเนื้อหาในหน้านี้ไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์อื่น สามารถทำได้
โดยต้องมีข้อความให้ความขอบคุณแก่เว็บไซต์สยามคเณศ
และให้ทำ Link กลับมายังเว็บไซต์ http://www.siamganesh.com ด้วยทุกครั้ง
ห้ามนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บทสรรเสริญองค์กฤษณะและองค์รามะ

ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริชณะ
คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื้อหาใน ภควัทคีตา คือ วรรณกรรมทิพย์ ที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งมวลในโลกและจักรวาลนี้
เราควรอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจให้ละเอียดถี่ถ้วน
เมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักแห่งชีวิตที่นำเสนอใน ภควัทคีตา อย่างถูกต้องแล้ว
เราจะเป็นผู้มีอิสระ หลุดพ้นจากความทรมานและความทุกข์ยากในชีวิตทั้งปวง
บทโศลกแต่ละบรรทัด แต่ละบท จะช่วยขับกล่อมและปลอบประโลมจิตใจที่เหนื่อยล้า
ให้กลับมามีความสดใสและชื่นบานได้อย่างน่าอัศจรรย์!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์กฤษณะจะรับผิดชอบต่อสรรพชีวิตที่น้อมคารวะแด่พระองค์
และจะทรงอภัยต่อบาปทั้งมวลที่มนุษย์ได้สั่งสมไว้..


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึง องค์กฤษณะ ได้ แม้จะเป็นพ่อค้า แม่ค้า หญิงที่ตกต่ำ ชนชั้นแรงงาน
แม้จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ด้อยค่าที่สุด หากยอมรับและภักดีต่อองค์กฤษณะและทวยเทพทั้งหลายในศาสนาพราหมณ์
ยอมรับว่าชีวิตของตนนั้นได้ถูกสร้างมาจากน้ำมือของพระเป็นเจ้า
ยอมรับว่าชีวิตของตนนั้นสามารถถูกทำลายโดยน้ำมือของพระเป็นเจ้า
ยอมรับว่าองค์กฤษณะและทวยเทพต่างๆนั้นเป็นผู้อยู่เหนือชะตากรรมของตน

และตั้งมั่นให้พระองค์เป็น เป้าหมายสูงสุดในชีวิต ก็ย่อมได้รับการอภัยโทษ ได้รับความสุขอันเป็นนิรันดร์
ปัญหาในชีวิตทั้งมวลย่อมถูกขจัดปัดเป่าให้มลายหายสิ้น ชีวิตที่สมบูรณ์และสิริมงคลก็จะเกิดแก่ตนตราบจนสิ้นลมหายใจ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มนุษย์เราอาจจะชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดทุกๆวัน ก็เพียงเพื่อความสะอาดทางกายเท่านั้น

แต่การได้อาบน้ำในแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง ภควัทคีตา เพียงครั้งเดียว
ความสกปรกทางด้านจิตวิญญาณของเราก็จะถูกชำระจนหมดสิ้น..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ภควัทคีตา
ได้สอนเราว่า เมื่อมนุษย์ทำบาป ย่อมได้รับผลจากบาปที่ตนกระทำ
เมื่อมนุษย์ทำดี ย่อมได้รับผลดีจากการกระทำของตนเช่นกัน ทั้งสองสิ่งนี้คือข้อกำหนดจาก พระเจ้าสูงสุด
แต่ทั้ง กรรมดี และ กรรมชั่ว นี้ จะก่อให้เกิด การเวียนว่ายตายเกิด
ซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ก่อให้เกิด ความทุกข์
ปรัชญาใน ภควัทคีตา จึงสอนให้มุ่งเน้นไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า (ซึ่งไม่จำเป็นต้องคือพระกฤษณะเท่านั้น)
การมุ่งสู่องค์พระเป็นเจ้า ก็เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
มีกายและจิตที่เป็นทิพย์และจะพบกับความสุขตลอดกาล..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภควัทคีตา คือคัมภีร์ที่เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปแห่งคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทั้งปวง
ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์พระเวท ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท อาถรรพ์เวท
คัมภีร์สังหิตา พราหมณะ อารัณยกะ คัมภีร์อุปนิษัท เวทานตะ ปุราณะ ฯลฯ
ปรัชญาใน ภควัทคีตา เป็นการรวบยอดเอาคำสอนที่กระจัดกระจายในคัมภีร์ต่างๆดังกล่าว มารวมไว้ในเล่มเดียว
ภควัทคีตา จึงเปรียบได้ว่าเป็น หัวใจ แห่งคำสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็ไม่ผิดนัก..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนื่องด้วย ภควัทคีตา นี้เป็นส่วนหนึ่งใน มหากาพย์มหาภารตะ
เมื่ออ่านจบแล้ว เราก็ควรอ่านและศึกษาเรื่อง มหาภารตะ เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจในปรัชญาของชีวิตอย่างเข้มข้น
มหาภารตะ เป็นมหากาพย์ชั้นเยี่ยม เป็นวรรณกรรมอมตะที่อ่านสนุกน่าติดตาม
ทั้งนี้ การอ่าน ภควัทคีตา ให้จบก่อน มหาภารตะ ก็ไม่เป็นการผิดขั้นตอนแต่อย่างใด..
(มหาภารตะ จะถูกแปลและเรียบเรียงให้อ่านในเว็บไซต์สยามคเณศแห่งนี้ต่อไปเมื่อจบโครงการแปล ภควัทคีตา นี้แล้ว)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้ที่เชื่อในคำสอนของคัมภีร์ ภควัทคีตา ไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาฮินดู หรือศาสนาพุทธแต่อย่างใด
คำสอนในภควัทคีตาถือเป็น "ความจริง" ที่อยู่เหนือการนับถือศาสนาทุกศาสนา
แต่อยู่ภายใต้การนับถือ "องค์พระผู้เป็นเจ้า" ซึ่งอาจจะเรียกว่า พระกฤษณะ พระตรีมูรติ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ

เพราะเราเชื่อในความจริงอันสูงสุด ซึ่งความจริงอันสูงสุดนี้ก็หมายถึงว่า...
ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งพระเจ้านั้นอาจจะเป็น พระยะโฮวาห์ (ศาสนาคริสต์) พระอัลเลาะห์ (ศาสนาอิสลาม)
พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระตรีมูรติ พระกฤษณะ ฯลฯ (ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู)
และการศิโรราบต่อองค์พระเป็นเจ้าที่ตนนับถือนั้น คือสิ่งที่ควรทำ
การได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในศาสนาของตน คือหนทางไปสู่ความสุขอันสูงสุด ดังที่ทุกศาสนาได้สอนไว้ในแง่เดียวกัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เนื้อหาใน ภควัทคีตา คือความจริง คือข้อควรปฏิบัติ คือกฏแห่งการใช้ชีวิต คือระเบียบที่ควรยึดถือปฏิบัติอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ การนำแต่ละบท แต่ละบรรทัด ใน ภควัทคีตา มาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลเวลา
การศึกษา ภควัทคีตา โดยดึงเอามาประยุกต์ใช้ทีละส่วน จะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่เครียดเกินไปนัก..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ควรสร้างความรู้สึก สำนึก ในพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้าที่ตนนับถือ
แต่ไม่จำเป็นต้องเป็น องค์พระกฤษณะ เท่านั้น อาจจะเป็น พระพิฆเนศ พระวิษณุ พระแม่สรัสวดี ฯลฯ ก็ได้
เนื่องจากพระเป็นเจ้าทุกพระองค์ที่ปรากฎพระนามในโลกนี้ ล้วนเป็นหนึ่งเดียว
เพียงแต่พระองค์ปรากฎมาในภาคที่แตกต่างกันเพื่อแสดงปาฏิหาริย์โน้มน้าวให้มนุษย์หันหน้าเข้าหาพระองค์มากขึ้น

ความรู้สึกสำนึกในพระกรุณาของพระเป็นเจ้าที่ตนนับถือ จะส่งผลให้การศึกษา พระคัมภีร์ภควัทคีตา ดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด
ความศรัทธาที่เรามีจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความสุขที่จะได้รับจากการศึกษาคัมภีร์นี้..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การที่เรามีคนดีอยู่ในโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง
การที่เรามีคนชั่วอยู่ในโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง
การที่มีคนที่มีความสุขอยู่ในโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง
การที่มีคนที่มีความทุกข์อยู่ในโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง
การที่มีการเกิดชีวิตใหม่ๆขึ้นบนโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง
การที่มีการดับสูญไปของแต่ละชีวิตบนโลกนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่า พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง..


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มหาตมะคานธี
คือผู้มองโลกอย่างเป็นกลางที่สุด...เขาเชื่อในพระเจ้าทุกพระองค์ และ อ่านคัมภีร์มาแล้วทุกศาสนา
คานธีเคยกล่าวไว้ว่า ศาสนาทุกๆศาสนามีอยู่จริง
พระเจ้าทุกๆพระองค์มีอยู่จริง...ทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น
ผู้ใดจะนับถือศาสนาใด ก็ควรนำเอาหลักของศาสนานั้นๆมาปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิต
ควรหันหน้าเข้าหาพระเจ้า มีความสำนึกในพระเจ้าของตน และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนา
รวมถึงไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวให้ใครมาอยู่ในศาสนาของตน เพราะแต่ละคนย่อมมีชะตาที่เข้ากับแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน
ถ้าทำได้ดังนี้ ความสุขในแต่ละศาสนาก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และสงครามทางศาสนาก็คงจะไม่อุบัติขึ้นแน่นอน..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภควัทคีตา เป็นได้ทั้งคัมภีร์ มหากาพย์ บทความ เรียงความ
บทกลอน บทเพลง วรรณกรรม สุดแล้วแต่จะเรียกและเปรียบเทียบ
เนื้อหาในภควัทคีตาสะท้อนปรัชญาแห่งชีวิตออกมาได้อย่างลึกล้ำ และยากที่จะมีผู้ใดเขียนขึ้นได้อีก
สิ่งใดไม่มีกล่าวไว้ใน มหาภารตะ สิ่งนั้นไม่มีในโลก
ธรรมใดไม่มีกล่าวไว้ใน ภควัทคีตา ธรรมนั้นไม่มีในโลก!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชีวิตคือการต่อสู้..ภควัทคีตาคือคู่มือเพื่อการต่อสู้

นักรบ กษัตริย์ แม่ทัพ และผู้นำทุกคนควรอ่านและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้กับสิ่งเลวร้าย
มนุษย์ผู้แสวงหาทางรอดและความพ้นจากวงเวียนของบาปกรรมทุกคนควรศึกษาคัมภีร์ภควัทคีตา..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โศลกทุกบทใน ภควัทคีตา สามารถตอบคำถามทางจริยธรรม คุณธรรม และบาปกรรมได้อย่างถ่องแท้
ปรัชญาในภควัทคีตาจึงเป็นความสุขที่ลึกซึ้ง
และเป็นความปรารถนาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศัมการา (Shamkara) คือผู้ที่มองว่า คัมภีร์ภควัทคีตา นั้นสอนให้เรารู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
สอนว่าสิ่งที่บังตาเราทั้งหลายอยู่นั้นคือ บาป
และการหลุดพ้นจากบาปนั้นต้อง มุ่งตรงต่อพระผู้เป็นเจ้า (มหาเทพ-มหาเทวี)
อวิชชา และ อวิทยา คือสิ่งที่ขัดต่อการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากบาป
การขจัดอวิชชาและอวิทยาได้ก็จะเข้าสู่ พรหมมัน เข้าสู่ ปรมาตมัน
ปรมาตมัน ก็คือความจริงอันสูงสุด นั่นคือ ความสุขอันเป็นนิรันดร์ นั่นเอง..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รามนุจา (Ramanuja) คือผู้ที่มองว่า คัมภีร์ภควัทคีตา คือบทเพลงที่ขับกล่อมจิตวิญญาณให้เข้าใจถึงพื้นฐานแห่งปรัชญา
ภควัทคีตา ได้พูดถึงความรักแห่งพระเป็นเจ้า ทั้งความรักที่พระเป็นเจ้ามีต่อเรา และความรักที่เราควรมีต่อพระองค์
การได้พึ่งพา ภควัทคีตา ก็คือการพึ่งพาความรักจากองค์พระเป็นเจ้า และไม่ต้องพึ่งคัมภีร์เล่มใดอีกเลย..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------พระกฤษณะ
คือ บุคลิกภาพแห่งพระเจ้าสูงสุด
คือ ตัวแทน แห่งองค์พระเป็นเจ้าทุกพระองค์ในจักรวาล
คือผู้มอบความสุขอันสูงสุดและเป็นนิรันดร์แก่มนุษย์
การมอบความภักดีแด่ พระกฤษณะ ก็คือการมอบความภักดีแก่ พระผู้เป็นเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความรัก ความเมตตา และคำพรอันประเสริฐทั้งมวลผ่าน องค์พระกฤษณะ มาสู่มนุษย์
ผู้ที่น้อมคารวะและปฏิบัติ โยคะ หรือ ภักดี ต่อ องค์พระกฤษณะ ก็ย่อมได้รับคำพรตามคำอธิษฐานจากพระผู้เป็นเจ้า
สิ่งนี้คือความจริงที่หลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คัมภีร์ของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
(พุทธ)
คัมภีร์ไบเบิ้ล (คริสต์)
คัมภีร์อัลกุรอาน (อิสลาม)
คัมภีร์ภควัทคีตา (พราหมณ์ฮินดู)
คัมภีร์ของศาสนาสิกข์
ต่างกล่าวถึง พระเจ้าสูงสุดผู้ทรงอำนาจเหนือมนุษย์
(ยกเว้นพุทธหินยานของไทย)
การทำความดีและปฏิบัติมุ่งตรงต่อพระเจ้าของตน คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้แล้วในทุกๆศาสนา

...ความดีที่ท่านกระทำลงไป จะไม่มีการสูญเปล่า...
เนื่องจากสภาวะพรหมมัน อาตมัน และ ปรมาตมัน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสลายได้
หากท่านกระทำความดีตราบจนสิ้นลม อาตมันที่จะรอรับกรรมดีของท่านก็จะยังคงรอท่านอยู่ ณ ที่นั้น
...เพื่อนำพาท่านไปสู่พระผู้เป็นเจ้า...ให้ท่านได้มีความสุขตลอดกาล...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยความหวังดีจาก - ผู้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
ขอความศานติจงมีแก่ทุกศาสนา
ฮะเรคริชณะ...ฮะเรรามะ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดติดตามอ่าน ภควัทคีตา บทที่ 1 โศลกที่ 1

-------------------------------------------------------------
***สงวนลิขสิทธิ์บทความ***
ห้าม นำเนื้อหาในส่วน ภควัทคีตา ไปใช้ที่อื่น กรุณาติดต่อ siamganesh@gmail.com


- หนังสือแจกฟรี !! (ไฟล์ PDF)
คัมภีร์ภควัทคีตา


ปรัชญาสูงสุดของฮินดู
ฉบับแปลโดย อ.เกียรติขจร ชัยเธียร

ดาวน์โหลดฟรีทันที
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ไปเปิดอ่านได้ (ห้ามจำหน่าย)
โหลดได้ที่ Link ด้านล่างนี้


ช่องทางดาวน์โหลด 1 คลิกที่นี่

ขอแนะนำหน่วยงานที่สนับสนุนภควัทคีตา
*** สมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก (ฮะเร คริชณะ) ***
ISKCON Bangkok / Thailand

เว็บไซต์สยามคเณศ อันเป็นเว็บไซต์อิสระ เรายินดีสนับสนุนกิจกรรมของ "ISKCON ประเทศไทย"
ซึ่งก่อตั้งโดย พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ ในมลนัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ข่าวสารกิจกรรมการกุศลของสมาคมนี้ สามารถติดตามในเว็บไซต์ Siamganesh นี้ได้ครับ
หนังสือ : ความสุขแท้จริงที่เราสัมผัสได้โดยง่าย
- กลุ่ม "หะเร กฤษณะ" หรือ ISKCON คือใคร ?
- ผู้ก่อตั้ง ISKCON เป็นคนแรก
- เชธันญะ มหาพระบุ
- คริชณะ-เชธันญะ
- จุดมุ่งหมายของ "หะเร กฤษณะ" หรือ ISKCON
- คริชณะ หรือ กฤษณะ คือใคร ?
- ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในโลก
- ภราดรภาพ ในภควัตคีตา
- หลักศาสนาสี่ประการ สำหรับ ฮะเร คริชณะ
- ภควัทคีตา คืออะไร ?
- ไวคุณธะ โลกทิพย์แห่งพระวิษณุ
- วรินดาวะนะ บรรยากาศทิพย์แห่งพระกฤษณะ


หนังสือ : พระศิวะสรรเสริญบารมีของภควัทคีตา
1. ประวัติภควัทคีตา
2. เดวัสยะผู้ไม่หิวและไม่กระหาย
3. พระอินทร์องค์ใหม่
4. ผีงูยึดติดกับสมบัติ
5. พญาหงส์พาหนะของพระพรหม
6. ต้นอินทผาลัมหลุดพ้น
7. สิดดะ-สะมาดิ เชิญเทวดา
8. แกะระลึกชาติได้
9. ชาวนาพ้นคำสาบ


- พระกฤษณะ บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า

- กฤษณะจิตสำนึก วิธีปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์

- ชรีละ พระบุพาดะ พระอาจารย์แห่ง ISKCON ทั่วโลก
ผู้สถาปนาสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก


- คุณสมบัติของไวษณพนิกาย ฝ่ายพระกฤษณะ
(สาวกแห่งพระกฤษณะ ผู้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า)
- เรื่องราว ลีลา ของพระกฤษณะ (นิทานเด็ก)
อุทิศแด่ พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ


- ภาพปริศนาธรรม (นกสองตัว)

หนังสือ : ดวงวิญญาณ เหมือนเดิมนิรันดร
- ศาสตร์แห่งดวงวิญญาณ
- ชีวิตและความตาย ในพระคัมภีร์ภควัทคีตา
- ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและวิญญาณ
- ความรู้แห่งดวงวิญญาณ
- เราคือพระเจ้าใช่ไหม ?
- พะระมาทมา เพื่อนของดวงวิญญาณ
- จิตสำนึกและจิตสำนึกสูงสุด
- ข้อแตกต่างระหว่างคริชณะ (พระกฤษณะ) และสิ่งมีชีวิต


หนังสือ : วิธีคลายเครียดแนว "ภักดีโยคะ"
- แนวคิดที่ทำให้คลายเครียด (จิตวิญญาณที่เป็นอมตะ)
- สามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ (ความดี ตัณหา อวิชชา)
- จิตใจและปัญญา (สรีระเปรียบเทียบ)
- บทสรุปแห่งโลกทิพย์ที่ไร้ความวิตกกังวล
- ภักดี-โยคะ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงองค์พระกฤษณะตลอดกาล


หนังสือ : ฮะเร คริชณะ มหามนต์
- มนต์พระกฤษณะ การสวดมนต์ วิธีทำสมาธิที่เสียงมหามนต์
วิธีทำสมาธิ การนับลูกประคำ การสวดมหามนต์ฮะเรคริชณะ
คำอธิบายของมหามนต์จากพระบุพาดะ
หะเร กฤษณะ หะเร กฤษณะ | กฤษณะ กฤษณะ หะเร หะเร
หะเร รามะ หะเร รามะ | รามะ รามะ หะเร หะเร


สอบถามข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ ISKCON ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามได้ที่ "สยามคเณศ" siamganesh@gmail.com

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์
ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com

ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ

สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.