พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
วันสำคัญทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ขอขอบคุณ คุณธาตุศรัทธา แห่ง Hindu_Meeting โพสไว้เมื่อวันที่ 04/12/2007-06:06
http://club.truelife.com/club/club_contentdetails.php?club_id=309&contentfolder_id=34882&content_id=1591167
สรุปมาจากหนังสือประวัติและหลักธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดู (2529) เรื่องวันเป็นปฏิทินตามจันทรคติ ดังนั้นของไทยและอินเดียจึงอาจตรงกันบ้างหรือไม่ตรงกันบ้าง ต้องเช็คดูเอาในแต่ละปี

เดือน 5
(เริ่มต้นศักราช ตามปฏิทินโหราศาสตร์)
วันขึ้น 1 ค่ำ - 9 ค่ำ เดือน 5 นวราตรี

เดือน 6
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 อกษัตยริติยา
วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 นฤสิงหจตุรทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ไวศาขีปูรณิมา

เดือน 7
วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 คงคาทศมี
วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 นิรชลาเอกทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เชษฐีปูรณิมา

เดือน 8
วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 รถยาตรา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คุรุปูรณิมา หรือ วยาสปูรณิมา

เดือน 9
วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 นาคปัญจมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ศราวณีปูรณิมา
วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 คเณศจตุรถี
วันแรม 6 ค่ำ เดือน 9 หลษัษฐี
วันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 9 กุโศตปาฎนีอมาวสยา

เดือน 10
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 หรตาสิกาตฤติยา
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 มหาลัยปูรณิมา

เดือน 11
วันขึ้น 1 ค่ำ - 9 ค่ำ เดือน 11 นวราตรี
วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 วิชยาทศมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ศรทปูรณิมา
วันแรม 13 ค่ำ เดือน 11 อันเตรัส
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 นรกจตุรทสี
วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ทีปมาลิกา หรือ ทีวาลี

เดือน 12
วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 อันนกูฏะ
วันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ยมทวิตีตา หรือ ภราตฤทลตียา
วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 วามนทวาทศี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ไวกุณฐจตุรทศี

เดือนยี่
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ศารทียปูรณิมาที่สอง หรือ การติกีปูรณิมา
วันขึ้น 6 ค่ำ - วันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

เดือน 3
วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 วสันตปัญจมี
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มาฆีปูรณิมา
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 3 ศิวาราตรี

เดือน 4
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 โหลีปูรณิมา
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 โหลี หรือ โหลา หรือ ผคุวา
วันแรม 14 ค่ำ เดือน 4 วันสิ้นปีตามปฏิทินโหราศาสตร์

วันพระของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ได้แก่ วันแรมและขึ้น 8 11 และ 15 ค่ำ

นอกจากนี้ ยังมี วันสงกรานต์ อีก 2 วัน ได้แก่
วันที่ 13 เมษายน เรียก เมษสงกรานติ หรือ สตุสงกรานติ
วันที่ 14 มกราคม เรียก มาฆสงกรานต์นวราตรี

เป็นการบูชาพระอุมาในแต่ละปาง รวม 9 ปาง มีด้วยกัน 2 ช่วงใน 1 ปี คือเดือน 5 และเดือน 11 เริ่มต้นการบูชาจาก 1.ไศลปุตรี 2.พรหมจาริณี 3.จันทรฆัณฎา 4.กูษมาณฑา หรือ ทุรคา 5.สกันทมาตา 6.กาตยายนี 7.กาลราตรี หรือ กาลี 8.มหาเคารี 9.สิทธิทาตรี

อกษัตริติยา
เชื่อว่าหากทำบุญใดในวันนี้ผลบุญนั้นจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ และวันนี้ปางที่ 5 ของพระนารายณ์(ปรศุราม) จะมาปรากฏ

นฤสิงหจตุรทศี
วันปรากฏของพระนารายณ์ปางที่ 3 หรือ นฤสิงห์ มีการประกอบพิธีบูชาพระนารายณ์วันนี้เพื่อพิชิตศัตรู

ไวศาขีปูรณิมา
วันศูนย์กลางของสงกรานต์ เป็นวันที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นวันแรกของปีประชาชนทำพิธีบูชาไฟและทำบุญตามประเพณีของตระกูล หากสถานที่แห่งใดมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ต้องจัดการแห่พระพุทธรูปนั้น

คงคาทศมี หรือ คังคาทสหรา
เป็นวันแรกที่แม่น้ำคงคาไหลลงสู่โลกมนุษย์ มีการจัดเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น แข่งเรือ ว่ายน้ำ

นิรชลาเอกทศี
วันบูชาพระนารายณ์ โดยการอดอาหารและน้ำ 24 ชั่วโมงงดดื่มน้ำและรับประทานอาหารทั้งสิ้น

เชษฐีปูรณิมา
วันเริ่มจากจตุรมาส วันเริ่มต้นการเข้าพรรษา 4 เดือน สันยาสีต้องอยู่ประจำที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน งดการเดินทาง เพราะเป็นฤดูฝนไปมาไม่สะดอก อีกทั้งฤดูนี้มีแมลงต่างๆเกิดขึ้นมาก กลัวเดินเหยียบย่ำสัตว์ให้ตาย จะเป็นบาปติดตัว

วันรถยาตรา
มีการนำรูปปฏิมาพระนารายณ์แห่ในเขตหมู่บ้าน เพื่อให้คนบยูชา เชื่อว่าผู้มีโอกาวสได้บูชาพระรูปนั้นจะมีความสุขความเจริญ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

คุรุปูรณิมา หรือ วยาสปูรณิมา
เป็นวันบูชาครูบาอาจารย์ มหาฤาษีวยาส ได้รับความสำเร็จในการแต่งตำรา เป็นวันเริ่มต้นเขียนตำรา เป็นวันเขียนตำราจบ และเริ่มสอนศิลปวิทยาความรู้ต่างๆแก่ศิษย์ทั้ง 3 วาระ

นาคปัญจมี
วันนี้มีการบูชาพญานาค โดยน้ำนมให้งูและพญานาคกิน เชื่อว่า ถ้างูกินนมของผู้ใด งูจะไม่ทำอันตรายใดๆแก่คนในครอบครัวนั้นๆตลอด 1 ปี และในวันนี้จะมีการแสดงศิลปะทางกายและอาวุธ เช่น มวยปล้ำ ฟันดาบ เป็นต้น

ศราวณีปูรณิมา
เป็นวันสำคัญโดยเฉพาะวรรณะพราหมณ์ รวมถึงวรรณะอื่นๆด้วย มีพิธีกรรม 2 ช่วง ช่วงเช้าพราหมณ์จะไปสู่แม่น้ำสายต่างๆ ทำพิธีทางพระเวทถึงบ่าย โดยต้องอยู่ในน้ำตลอดการอ่านพระเวท อุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษทุก ๆ คนในตระกูลของตน ตอนเย็นจะมีศิษยานุศิษย์มาหาพราหมณาจารย์ มีการผูกด้ายข้อมือแก่ศิษย์ ประเพณีสมัยใหม่น้องหรือพี่สาวจะมีการผูด้ายให้แก่พี่หรือน้องชายด้วย

คเณศจตุรถี
เป็นวันบูชาพระคเณศ ผู้บูชาต้องอดอาหารตลอดวันจนกว่าจะทำพิธีเสร็จ

หลษัษฐี
วันบูชาพระสุริยเทพ และพี่ชายพระกฤษณะ ชื่อ พลเทพ อันเป็นอวตารของพญานาค

ศรีกฤษณะชนมาอัฏฐมี
ฉลองวันอุบัติของพระกฤษณะอย่างใหญ่โต ผู้เคร่งครัดจะมีการอดอาหารตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืน เมื่อบูชาพระกฤษณะเสร็จในเวลาเที่ยงคืนจึงมารับประทานอาหาร

กุโศตปาฎนีอมาวสยา
พราหมณ์จะใช้ให้ศิษยานุศิษย์ไปเก็บหญ้ากุศะ เพื่อมาใช้ในพิธีต่างๆ ซึ่งปกติการเก็บหญ้ากุศะในวันอื่นๆ จะใช้ได้เพียง 24 ชั่วโมง แต่หญ้ากุศะที่เก็บในวันนี้จะนำมาใช้ประกอบพิธีได้ตลอดปี

หรตาสิกาตฤติยา
วันที่พระศิวะเสด็จมาปรากฏต่อหน้าพระพักตร์ของพระอุมา ขณะที่ทรงบำเพ็ญตบะให้พระศิวะมาแต่งงานกับพระนาง (ขณะนั้นยังไม่ได้แต่งงาน) โดยพระศิวะสัญญาว่าจะแต่งงานกับพระนาง และให้พรว่าสตรีใดบำเพ็ญตบะในวันนี้จะได้สามีที่ดีและที่มีสามีแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

มหาลัยปูรณิมา
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ำ รวม 16 วัน มีการจัดสักการะดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป โดยการเชิญพราหมณ์หรือสันยาสีมาฉันอาหารที่บ้าน ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดวันให้ตรงกับดิถีที่ตายของบรรพบุรุษ เช่น ตาย 3 ค่ำเดือน 7 ผู้ทำบุญก็เลือกเอาเฉพาะเลข 3 ในระหว่าง 16 วันดังกล่าว

นวราตรี (เดือน 11)
มีอธิบายเช่นเดียวกับงานนวราตรีในเดือน 5

วิชยาทศมี
วันบูชาพระอุมาเทวี พระนามว่า วิชยาเทวี เป็นวันที่ได้รับชัยชนะสำเร็จเด็ดขาดของพระอุมาในการปราบมหิษาสุระ เชื่อว่าใครบูชาพระนางในวันนี้จะได้ชัยชนะตลอดปี และถือเป็นวันสำคัญของวรรณกษัตริย์ อาวุธทุกประเภทในบ้านเรือนจะต้องนำออกมาให้พราหมณ์เจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน

ศรทปูรณิมา หรือ ศสศษปุรณิมา
ในเวลากลางคืนมีการทำพิธีบูชาพระนารายณ์ สิ่งของที่นำมาบูชาจะเป็นอาหารหรืออื่นใดก็ตาม จะต้องเป็นสีขาวล้วน การภาวนาในวันนี้ ให้ภาวนาในใจว่า วันนี้เป็นวันปราศจากเมฆหมอก ขอให้จิตใจของเราจงแจ่มใส ปราศจาก โลภะ โทสะ โมหะเถิด วันนี้จะเป็นวันครบรอบจตุรมาส พราหมณ์ พรหมจารี และสันยาสี จะออกเดินทางจาริกสั่งสอนประชาชน

อันเตรัส
วันนี้จะมีการทำพิธีบูชาพระลักษมี พระคเณศ พระกุเวร พระสรัสวตี พระอินทร์ เมื่อผู้ทำพิธีบูชาเสร็จแล้ว ต้องไปซื้อภาชนะหรืออาภรณ์ใหม่ๆ เชื่อว่า การซื้อของในวันนี้เป็นมงคล

นรกจตุรทสี
ในเวลากลางวันทำบูชาพระยายม ด้วยเครื่องสักการะ เวลากลางคืนจุดประทีปถวายพระยายม เชื่อว่าตายไปจะไม่ไปสู่นรก และวันนี้ถือกันว่าเป็นวันเกิดหนุมาน โดยจะมีการไปบูชาที่โบสถ์ที่มีการสถิตพระหรนุมาน ส่วนการบูชาพระยมกระทำกันที่บ้าน

ทีปมาลิกา หรือ ทีปาวลี หรือ ทีวาลี
มีการทำการบูชาเทพเจ้า 5 พระองค์ เหมือนวันแรม 13 ค่ำ เดือน 11 และถือว่าเป็นวันสำคัญของพระลักษมีด้วย การบูชาจะทำในเวลาเย็น โดยการจุดประทีปโคมไฟในบ้านตลอดคืนเพื่อต้องรับพระนาง เชื่อว่า เมื่อบูชาจะได้รับทรัพย์สินเงินทอง เชื้อโรคต่างๆจะถูกทำลายด้วยดวงประทีป วันนี้เป็นวันสำคัญของวรรณะแพศย์

อันนกูฏะ
ผุ้ทำพิธีจะต้องนำอาหาร 56 อย่างไปถวายเทพเจ้าในเทวาลัยทุกแห่งเท่าที่สามารถไปได้

ยมทวิตียา หรือ ภราตฤทลตียา
วันนี้พี่ชายหรือน้องชาย ต้องไปรับประทานอาหารที่บ้านพี่สาวหรือน้องสาว ผู้ชายต้องนำของขวัญไปให้พี่สาวหรือน้องสาว เสร็จแล้วพี่สาวหรือน้องสาวก็เจิมดิลกที่หน้าให้พี่ชายหรือน้องชายด้วย

วามนทวาทศี
วันนี้เป็นวันประสูติของพระวามนะ ซึ่งเป็นปางที่ 5 ของพระนารายณ์ เชื่อว่าการบูชาพระวามนะจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญารุ่งเรือง

ไวกุณฐจตุรทศี
ทำการบูชาพระนารายณ์ ผู้ทำการบูชาแล้วเชื่อว่า ตายไปจะไปเกิดในโลกไวกุณฐะอยู่ร่วมกับพระนารายณ์ วันนี้มีการบูชาพระนารายณ์และพระศิวะสลับกัน ซึ่งตามปกติจะบูชาพระนารายณ์ด้วยใบกะเพราแดง และบูชาพระศิวะด้วยใบมะตูม แต่วันนี้จะถวายตรงกันข้าม การบูชาพระนารายณ์วันนี้จะได้ผลทางจิตใจ ส่วนการบูชาพระศิวะจะได้ผลทางวัตถุ

ศารทียปูรณิมา หรือ การติกีปูรณิมา
วันนี้เป็นการจัดการบูชาถวายพระนารายณ์ และถวายประทีปแก่เทพเจ้าทั้งหลายในเทวาลัยต่างๆ ทั้งบนฟ้าและในน้ำ

พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย
เป็นการประกอบพิธีบูชาพระศิวะและพระนารายณ์ เป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีเริ่มการเพาะปลูก ส่วนพิธีนี้จะจัดเมื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น จึงจัดธัญาหารและผลาหารถวายแด่เทพเจ้าเพื่อระลึกถึงพระคุณ

วสันตปัญจมี
วันนี้มีการบูชาพระสรัสวตี เพื่อให้ผู้บูชามีสติปัญญาดี มีการบูชากามเทพ และพระนารายณ์ในวันนี้ด้วย เดือน 3 ถือเป็นเดือนแห่งหารทำบุญ ประชาชนจะพากันไปแม่น้ำทุกสาย เพื่ออาบน้ำล้างบาป

มาฆีปูรณิมา
วันนี้ผู้นับถือเทพเจ้าองค์ใดก็ตาม จะทำการบูชาเทพเจ้าองค์นั้น ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากด้านการบูชาบุญกุศล

ศิวราตรี
วันนี้จะมีการบูชาพระศิวะตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการอดอาหารและอดนอนตลอด 24 ชั่วโมง วันนี้เป็นวันปรากฏของพระศิวะและวันอภิเษกสมรสของพระศิวะ เชื่อว่าการบูชาพระศิวะแล้ว จะได้คู่ชีวิตที่ดีและมีความสุขความเจริญ

โหลีปูรณิมา
วันนี้จะมีการนำของสกปรกออกจากบ้านรวมไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วทำการเผา ขณะเผาจะมีการร้องเพลงที่เรียกว่าเพลงโหลี

โหลี หรือ โหลา หรือ ผคุวา
มีการฉลองด้วยการเล่นสาดสีต่างๆ เชื่อว่าเล่นสาดสีกัน เชื้อโรคต่างๆจะหมดสิ้นไป ส่วนมากถือว่าวันนี้เป็นวันตรุษอินเดีย เป็นวันสำคัญของวรรณะศูทร แต่ผู้คนก็ร่วมสนุกกันทุกวรรณะ

วันพระของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
โรงเรียน สถานศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่สอนคัมภีร์พระเวทต้องหยุดวันพระเดือนละ 6 วัน

เมษสงกรานติ หรือ สตุสงกรานติ
มีการจัดบูชาถวายพระนารายณ์ ทำบุญด้วยขนมสตุและน้ำ บางแคว้นเช่น แคว้นปัญจาบจะถือว่าเป็นวันปีใหม่ เพราะเป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวข้าวสาลีเสร็จ จึงฉลองปีใหม่ด้วยเลย

มาฆสงกรานต์
มีการนำข้าวและถั่วปนกันถวายเทพเจ้า พราหมณ์และสันยาสี เป็นวันที่มีการทำบุญใหญ่เรียกว่า ขีจรี

---------------------------------------
ขอบคุณหนังสือ ประวัติและหลักธรรมศาสนาพราหมณ์ฮินดู โดยองค์กรศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ปี 2529

และเว็บไซต์ http://club.truelife.com/club/club_contentdetails.php?club_id=309&contentfolder_id=34882&content_id=1591167

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com