พระพิฆเณศ
อินเดีย ประเทศอินเดีย รูปพระพิฆเนศ รูปภาพ งานศิลปะ พระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ

"การขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดีย"
ขอขอบพระคุณ : บทความจาก www.human.cmu.ac.th
บรรยายโดย อาจารย์พีรพล อิศรภักดี

ความสัมพันธ์ของอนุทวีปอินเดียกับดินแดนต่างๆ ของโลกนั้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงสมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบต่อมาเรื่อยๆ จนถึงสมัยที่ชาวอารยันมีบทบาททางวัฒนธรรมแทนที่คนพื้นเมือง ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในดินแดนต่างๆ ของโลก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าแม้อินเดียจะมีพรมแดนธรรมชาติที่ดูเหมือนจะปิดล้อมอินเดียเอาไว้ แต่ในความเป็นจริงนั้น อนุทวีปอินเดียไม่เคยอยู่โดดเดี่ยว

อย่างไรก็ตามหลักฐานต่างๆ ที่ค้นพบก็มิได้ให้ภาพความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนัก จนกระทั่งต้นๆ ยุคคริสตกาลจึงปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน เช่นบันทึกของชาวกรีกที่อยู่ในอียิปต์ ชื่อ The Periplus of the Erythraean Sea จากหลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่ามีการค้าระหว่างอินเดียกับประเทศทางตะวันตก โดยใช้เส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียกับดินแดนต่างๆ ทางตะวันตก สินค้าที่สำคัญๆ ที่เป็นที่ต้องการก็คือ ไข่มุก อัญมณีต่างๆ ผ้ามัสลิน (Muslins) เชื่อว่ามีเครือข่ายของเส้นทางเดินเรือ รวมไปถึงทางบกที่จะขนสินค้าจากดินแดนตอนในของอินเดียมายังท่าเรือ และเดินทางต่อไปยังดินแดนต่างๆ นอกจากนี้ยังเชื่อว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในเกาะบางเกาะในทะเลอาหรับ อย่างเช่น เกาะโซโคตรา (Socotra) นอกจากนี้ยังพบว่าอินเดียมีการติดต่อกับอาณาจักรโรมัน เมื่อประมาณ 26 ปีก่อนคริสตกาล (Majumdar, 1976 : 203) การค้าระหว่างอินเดียกับโรมเป็นการค้าทางเรือ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขนถ่ายสินค้าทางบกข้ามจากฝั่งทะเลแดงไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากการค้าทางทะเลแล้ว อินเดียก็ยังสามารถติดต่อกับตะวันตกโดยทางบก เป็นเส้นทางที่พาดผ่านอาณาจักรเปอร์เซียทอดตัวไปตามชายฝั่งของทะเลสาปแคสเปียน ผ่านซีเรีย เอเซียไมเนอร์ไปยังชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน เส้นทางนี้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น หลังจากที่พระเจ้าอเลกซานเดอร์รุกรานอินเดีย

เส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางเรือตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของชาวอาหรับหลังจากการสถาปนาอำนาจของอิสลามในคริสตศตวรรษที่ 7 ดังนั้นการค้าจึงกลายเป็นการค้าระหว่างอินเดียกับอาหรับแทนที่การค้าโดยตรงระหว่างอินเดียกับตะวันตก

เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า อารยธรรม วัฒนธรรม นั้นย่อมติดตามไปกับการค้า เราได้พบการขยายตัวของศาสนาอินเดียไปทางตะวันตก ในสมัยพระเจ้าอโศกมีการส่งสมณทูตไปเผยแพร่ศาสนาพุทธยังเอเชียตะวันตก อาฟริกาเหนือ และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อว่าศาสนาของอินเดียมีอิทธิพลอยู่ในบริเวณนี้พอสมควรก่อนการสถาปนาศาสนาอิสลาม ในเอเชียกลางก็เช่นกัน ศาสนาพุทธเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปใน กลุ่มชนเผ่าเร่ร่อนในแถบนี้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอำนาจของพวกกุษานะที่รับนับถือศาสนาพุทธ และสนับสนุนนิกายมหายาน ซึ่งในเวลาต่อมา ศาสนาพุทธมหายานได้ขยายตัวเข้าไปสู่จีน ซึ่งยังคงปรากฎอิทธิพลต่อประชาชนนับล้านในหมู่ชาวจีนปัจจุบัน

ในบรรดาดินแดนที่รับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมของอินเดียเอาไว้ อาจกล่าวได้ว่า ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่ปรากฏอิทธิพลของอินเดียสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นประเทศ พม่า ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา ในปัจจุบันนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุ ไม้สัก โดยเฉพาะเครื่องเทศทำให้พ่อค้าจากดินแดนต่างๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน และอาหรับในภายหลังหลั่งไหลกันเดินทางไปค้าขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีสถาพภูมิศาสตร์เหมาะสมกับการค้าทางทะเลเป็นอย่างยิ่ง

เชื่อว่าประมาณศตวรรษที่ 2 ในยุคคริสตกาล พ่อค้าชาวอินเดียจากเบงกอลได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประชาชนในคาบสมุทรมาลายาแล้ว ดังปรากฏในบันทึกของ ปโตเลมี (Ptolemy) ถึงชื่อเมืองในเกาะชวา สุมาตรา นอกจากนี้จากบันทึกของพุทธศาสนาก็ยังปรากฎชื่อเมือง ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกของปโตเลมี ชื่อที่ปรากฏนี้เป็นอิทธิพลของอินเดียอย่างแน่นอนเพราะชื่อเมืองต่างๆ เหล่านั้นเป็นภาษาสันสกฤต การถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไปอย่างช้าๆ พ่อค้าชาวอินเดียผู้อพยพจากดินแดนซึ่งอาจเป็นชนชั้นกษัตริย์ หรือนักบวชได้นำวัฒนธรรมอินเดียไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความเจริญอยู่ในระดับหนึ่ง ได้รับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้าไปผสมผสานปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงปรากฎร่องรอยของอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากอินเดียอย่างเด่นชัด เช่น ความคิดทางการเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ พิธีการของศาสนาพราหมณ์ หลายดินแดนยอมรับนับถือศาสนาพุทธทั้งมหายานและหินยาน วรรณคดีสำคัญๆ อย่างเช่น มหากาพย์รามายณะ และ มหากาพย์มหาภารตยุทธ ได้รับความนิยมชมชอบ และรักษาไว้ในดินแดนนี้เป็นอย่างดีอย่างเช่น ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันและดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง เช่น อาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละ ต่างก็ได้รับอิทธิพลของอินเดียมาตั้งแต่ต้นๆ ยุคคริสตกาล นอกจากนี้ยังปรากฏอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลของอินเดียในแถบหมู่เกาะด้วยเช่นกัน อย่างเช่น อาณาจักรไศเลนทร์ (Sailendra) ซึ่งได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธมหายาน

กล่าวโดยสรุปก็คือวัฒนธรรมอินเดียนอกเหนือจากจะมีความสำคัญ มีบทบาทต่อประชาชนในอนุทวีปอินเดียเองแล้ว วัฒนธรรมอินเดียยังมีบทบาทสำคัญต่อโลก โดยได้ให้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ กับโลก เช่น คณิตศาสตร์ วรรณคดี ภาษา ปรัชญา ศาสนา สถาปัตยกรรม รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับบางอารยธรรม เช่น ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้น

ขอขอบพระคุณ : บทความจาก www.human.cmu.ac.th
บรรยายโดย อาจารย์พีรพล อิศรภักดี

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกประเทศอินเดียและพระพิฆเนศ


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระคเณศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.