พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ

พระผู้เป็นเจ้าจากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ

ขอขอบคุณ : หนังสือตำราเทวรูปของพราหมณ์
เขียนโดย : วรพล สุทธินันท์ / ราคาเล่มละ 175 บาท
สำนักพิมพ์: สยามความรู้ / หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ศาสนาฮินดู-พราหมณ์ และ พระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เคลื่อนที่จากแหล่งอารยธรรมจากอินเดียโบราณไปสู่ยังดินแดนต่างๆในชมพูทวีปและสุวรรณทวีป ด้วยเหตุนี้ เส้นทางเดินโบราณที่นำวิชาความรู้ในโบราณศาสตร์ชั้นสูงของอินเดียโบราณนั้น ได้เดินทางเข้ามาสู่ดินแดงสุวรรณภูมิได้อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ในพ.ศ. ๑๒๖๐-๑๒๘๔ นั้น พระวัชรโพธิและคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากอินเดียใต้เพื่อประกาศพุทธศาสนาและเผยแพร่ธรรมะในดินแดนสุวรรณภูมิ ๒๔ ปีนั้น นอกจากมีการสถาปนาพระบรมธาตุและพุทธศาสนาขึ้นแล้ว ยังได้นำวิทยาการศิลปศาสตร์ต่างๆ เผยแพร่ในดินแดนนี้ด้วย ทำให้วิชาความรู้จากอารยธรรมอินเดียโบราณ มีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิต่อเนื่องมา จนเป็นแหล่งธรรมของพระพุทธศาสนาและศิลปศาสตร์ดังกล่าวอีกแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมิ

เมืองอู่ทอง ซึ่งเป็นเมืองในสุวรรณภูมินั้น ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย ที่ชนชั้นปกครองหรือกษัตริย์ของเมืองนี้ ได้เรียนรู้คัมภีร์สำคัญทั้งฝ่ายศาสนาฮินดู-พราหมณ์ได้แก่ มหากาพย์ ๒ เรื่อง โดยเฉพาะ มหาภารตะ และ รามายณะ และจากฝ่ายพระพุทธศาสนา ดังนั้นสาระความรู้จากคัมภีร์เหล่านี้ได้มีอิทธิพลในความเชื่อต่อการสร้างศาสนสถาน จึงทำให้ปรากฎจารึกภาพปูนปั้นพระนามกษัตริย์ และชื่อเมืองสถานที่สำคัญตามชื่อที่ปรากฎในพระคัมภีร์ฝ่ายฮินดู-พราหมณ์สืบต่อมา

การคัดลอกวิทยาการต่างๆจากอินเดียโบราณมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินั้น เดิมใช้ภาษาสันสกฤตของ นิกายสรรสติกวาท ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท จาก สิงหลทวีป (ศรีลังกา) ได้เข้าเผยแพร่แล้วมามีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ จึงทำให้การคัดลอกตำราเปลี่ยนจากภาษาสันสกฤตมาเป็นภาษาบาลีแทน ด้วยเหตุนี้ในสมัยอยุธยานั้น วิทยาการโบราณที่เคยคัดลอกเป็นภาษาสันสกฤตนั้น จึงถูกคัดลอกเป็นภาษาบาลีมากขึ้น


เมื่อครั้งแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๓-๒๑๙๘) กษัตริย์อยุธยานั้น ได้มีการนำเอาตำราวิทยาการโบราณคือตำราไสยศาสตร์และตำราโหราศาสตร์ มาเผาทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นหลักฐานของความงมงาย ที่เห็นว่าเป็นสิ่งสร้างความล้าหลังของผู้คนในชาติ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์นี้ เดิมเป็น ออกญาศรีวรวงศ์ (พระยาศรีวรวงศ์) ต่อมาได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจจาก สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ พระโอรสของ สมเด็จพระเอกาทศรถ แล้วตั้งให้ พระอินทราชา พระโอรสอีกองค์หนึ่งเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ส่วนตนนั้นนั่งตำแหน่ง เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ภายหลังนั้นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ได้ทำการยึดอำนาจจาก สมเด็จพระเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรมแล้วสถาปนาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง จึงเป็นเหตุให้เจ้านายฝ่ายราชวงศ์นั้นขัดเคืองใจอยู่

ดังนั้น การที่มีการสั่งเผาตำราต่างๆนั้น ก็เนื่องจากกลัวว่าบุตรหลานของผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ โดยเฉพาะบุตรหลานที่เป็นขุนศึกของสมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระเอกาทศรถ จะใช้ตำราไสยศาสตร์และโหราศาสตร์อันเป็นโบราณศาสตร์นั้นมาแก้แค้น โดบทำอาถรรพ์ทำคุณไสยทำลายล้างพระองค์จึงได้มีการเผาทำลายตำราเหล่านั้นเสียจนหมดสิ้น

ครั้งหลังสุด เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าข้าศึกเข้าตีเอาพระนครได้ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น กรุงศรีอยุธยาถูกเผาทำลายเมือง จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้บรรดาวิทยาการต่างๆ ที่นำมาจากอินเดียโบราณเข้ามาเผยแพร่ตามศาสนาและยังคงหลงเหลืออยู่บ้างในอาณาจักรสยามนั้น ได้ถูกทำลายไปพร้อมกันเสียคราวนั้นด้วย

สรุปแล้วตำราที่เป็นโบราณศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในสมัยอยุธยานั้น ได้ถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้น ส่วนที่ยังคงเหลือและนำมาใช้กันนั้น จึงเป็นคัมภีร์ในพุทธศาสนาที่มีการคัดลอกต่อๆ กันสำหรับใช้สั่งสอนเรียนอยู่ตามวัด ตามสำนักเรียนของครูบาอาจารย์ ด้วยเหตูนี้ ตำรา ตำนานและโบราณศาสตร์ จึงมีการจดจำโดยครูบาอาจารย์ที่เหลืออยู่ ภายหลังได้มีการคัดลอกและแต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้รวบรวมตำราต่างๆ และแต่งขึ้นเพื่อจารึกรักษาไว้เป็นศูนย์ความรู้สำหรับประชาชนทำนองห้องสมุด โดยจารึกไว้ที่วัดโพธิ์ คือ วัดพระเชตุพน อยู่จนปัจจุบันนี้

การสร้างบ้านเมืองและการควบคุมอาณาจักรให้สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงนั้น นอกจากการใช้โบราณศาสตร์เป็นวิทยาการความรู้แล้ว หลักของศาสนานั้นเข้าสร้างแนวทางของการอยู่ร่วมกันด้วยความเชื่อ ซึ่งมีทั้งความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์ และหลักธรรมตามพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในครั้งแรก

เมื่อมีการศึกษาเรียนรู้วิทยาการที่มีพราหมณ์เป็นครูสอนและนำพระคัมภีร์มาเผยแพร่เช่นนี้ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะต้องการบูชาพระพิฆเนศก่อนศึกษาเล่าเรียนทุกครั้งเช่นเดียวกับคนในอินเดีย และทำให้เมืองต่างๆที่รับเอาพราหมณ์ไส้สอนหนังสือ จึงมีการนับถือพระพิฆเนศ เป็นองค์เทยแห่งศิลปวิทยาความรู้ และประจำความสำเร็จทั้งปวง ไปพร้อมกับพระผู้เป็นเจ้าหรือมหาเทพองค์อื่นๆ ที่มีพราหมณ์เป็นต้นตำหรับจากคัมภีร์โบราณ


ขอขอบคุณ : หนังสือตำราเทวรูปของพราหมณ์
เขียนโดย : วรพล สุทธินันท์ / ราคาเล่มละ 175 บาท
สำนักพิมพ์: สยามความรู้ / หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


หนังสือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทวรูปต่างๆ บทความหลากหลายในแง่ของโบราณคดี วิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ เส้นทางของศาสนาพราหมณ์ในการเข้าสู่ดินแดนต่างๆ เรื่องของคัมภีร์ต้นแบบอินเดียโบราณ ที่สำคัญคือรวมรูปภาพของเทวรูป โดยมีผู้ร่างเป็นลายเส้นจากต้นร่างของอินเดีย แล้วคัดลอกไว้ในสมุดไทย ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์เมื่อ 70 ปีมาแล้ว...
โฆษณาหนังสือฟรี!!! สำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการโปรโมทหนังสือเกี่ยวกับเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ติดต่อได้ที่ siamganesh@gmail.com


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.