พระพิฆเณศ
อินเดีย ประเทศอินเดีย รูปพระพิฆเนศ รูปภาพ งานศิลปะ พระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ

"นิกายไวษณวะ / ไวษณพนิกาย"
ขอขอบพระคุณ : หนังสือ "ศาสนาโลก"
เขียนโดย ธนู แก้วโอภาส / สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ไวษณพนิกาย

นิกายนี้นับถือ พระวิษณุ ว่าเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุด โดยนับถือปางต่างๆ ทั้ง 10 ปางของพระวิษณุ (หรือพระนารายณ์ 10 ปาง) ที่อวตารจุติ เทพีลักษมีมเหสีของพระวิษณุ พญาครุฑพาหนะของพระวิษณุและหนุมานวานรเทพ ซึ่งเชื่อว่าได้ช่วยเหลือพระราม (ในรามเกียรติ์) ในการรบกับราวณะ (ทศกัณฐ์) ผู้นับถือศาสนาฮินดูลัทธิไวษณวะจึงให้การเคารพนับถือ รอยเจิมที่หน้าผากของชาวฮินดูเป็นจุจ 3 จุด เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเคารพพระวิษณุ ชาวฮินดูภาคใต้ของอินเดียทาร่างกายของตนไว้เพื่อแสดงถึงนิกายที่ตนนับถือ

นิกายไวษณวะ นี้มีอิทธิพลมากที่สุดในอินเดียภาคเหนือ และในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกของนครบอมเบย์ การเคารพพระวิษณุหรือพระนารายณ์มีแนวโน้มทางปฏิบัติตาม ลัทธิภักดี (การเสียสละ) มากกว่าการ เข้าฌาน (ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัตของลัทธิไศวะ) โดยทั่วๆไปในลัทธิไวษณวะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิต ไม่มีการใช้ชีวิตสัตว์บูชา พระวิษณุมีความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตในแนวทางที่ดี ลัทธินี้มีความเห็นตรงกันข้ามกับลัทธิสอนการบำเพ็ญตบะเพื่อความหลุดพ้นของไศวะนิกาย

นิกายไวษณวะ แบ่งย่อยๆ เป็นอีกหลายนิกายด้วยกัน เช่น นิกายรามาณุช เป็นนิกายสถาปนาโดย รามาณุช ซึ่งเป็นพราหมณ์ทางภาคใต้ของชาวอินเดีย ท่านผู้นี้ไม่ยอมเชื่อเรื่อง ลัทธิเอกนิยมสมบูรณ์ (Absolute Monism) ของสำนัก สังคาราจริยะ โดยสอนปรัชญาแห่งการเสียสละเพื่อพระเจ้า นิกายนี้ปฏิเสธเรื่องการแบ่งชนชั้นวรรณะ แล้วยืนยันว่าผู้ที่ให้การเคารพต่อพระวิษณุโดยการภักดี จะทำให้ระบบวรรณะในสังคมของอินเดียสลายตัว และพระเจ้าย่อมทรงพอพระทัยในการไม่มีระบบชนชั้นอยู่ในบรรดาผู้ที่ให้ความนับถือพระองค์ อิทธิพลคำสอนของรามาณุชส่วนใหญ่มีเฉพาะบริเวณภาคใต้ของอินเดีย รามาณุชถึงแก่กรรมในศตวรรษที่ 12 แต่สาวกของเขาชื่อ รามานัดดา ได้ปรับปรุงคำสอยของรามาณุชเผยแพร่ในอินเดียภาคเหนือ

นักปฏิรูปนิกายไวษณวะอีกท่านและจัดตั้งนิกายขึ้นมาอีกนิกายหนึ่ง คือ มธวะจริยะ เป็นพราหมณ์อยู่ในบริเวณชายฝั่งมาลาบาร์ อิทธิพลคำสอนของท่านผู้นี้มีมากในบริเวณใต้สุดของอินเดีย ท่านผู้นี้สอนถึง สภาพความเป็นจริงของแต่ละบุคคล (ชีวาตมัน) กับเรื่อง วิญญาณสูงสุด (ปรมาตมัน) และสอนว่าวิญญาณทั้ง 2 นี้ ไม่สามารถรวมเข้ากันได้ คำสอนของท่านผู้นี้คล้ายกับคำสอนในศาสนาคริสต์ มัธวะจริยะสนับสนุนเรื่องระบบชั้นวรรณะของฮินดู แต่คำสอนของเขาในเรื่อง ทวิสภาวะ (Daulity) คือสภาพของชีวาตมันกับปรมาตมัน ได้รับความนิยมมากในบรรดาชนวรรณะต่ำของสังคมอินเดีย

ในแคว้นแบงกอล มีศาสดาในลัทธิไวษณวะอีกท่านหนึ่งชื่อ ไชยธัญญะ ท่านผู้นี้เกิดในศตวรรษที่ 14 เป็นผู้ที่สนับสนุนลัทธิภักดีและนับถือ พระกฤษณะ ซึ่งเป็นปางที่ 8 ของพระวิษณุอวตารลงมาจุติเป็นสารถีรถศึกให้ พระอรชุน ในมหากาพย์ มหาภารตะ การที่ศาสดาผู้นี้เคารพพระกฤษณะทำให้ท่านผู้นี้สนับสนุนลัทธิ รัฐ-กฤษณะ ซึ่งเป็นลัทธิของความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณกับพระเจ้า

อิทธิพลในคำสอนของไชยธัญญะไม่เพียงมีอยู่ในแคว้นแบงกอลเท่านั้น ในวิหารแห่งชคันนาธในรัฐโอริสสา ซึ่งครั้งหนึ่งไชยธัญญะเคยพำนักอยู่ ที่นี่เต็มไปด้วยอิทธิพลของไชยธัญญะ ในมธุราบ้านเกิดของพระกฤษณะและเป็นบ้านของลัทธิรัฐกฤษณะก็อยู่ภายใต้อิทธิพลคำสอนของไชยธัญญะเช่นกัน

มีนิกายในลัทธิไวษณวะอีกนิกายหนึ่งชื่อนิกาย มหาราชา เป็นนิกายขยายความลัทธิรัฐ-กฤษณะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นิกายนี้สถาปนาโดย วัลภาจริยะ นิกายนี้นับถือบุคคลที่เรียกว่ามหาราชา โดยเชื่อว่าคือผู้มีชีวิตของพระกฤษณะอยู่ในพระองค์ ต่อมาสวามีนารายณ์ปรับปรุงนิกายนี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าลัทธิหรือนิกายไวษณวะจะแบ่งย่อยๆ ออกเป็นอีกหลายนิกายก็ตาม แต่ก็มีจุดร่วมอยู่ด้วยกัน ในเรื่องการนับถือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์สิบปาง เป็นเทพเจ้าสูงสุด ลัทธิไวษณวะเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ พ.ศ.1300 ผู้สถาปนาลัทธิอันยิ่งใหญ่นี้คือ นาถมุนี

อ่านเรื่อง "พระวิษณุ" เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบพระคุณ : บทความจาก "ศาสนาโลก"
เขียนโดย ธนู แก้วโอภาส
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกประเทศอินเดียและพระพิฆเนศ

---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระคเณศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.