พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ

"บทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย ภาษาสันสกฤต"
เรื่อง - คำแปลศิลาจารึก ณ ฐานที่ประทับพระวิษณุเทพ
จาก : วารสารไทย-ภารต
ของอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
ซึ่งก่อตั้งโดย สวามีสัตยานันทปุรี เวทานตประทีป
(ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอินเดียแก่ชาวไทย)


รวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดีย ภาษาอินเดีย บาลี สันสกฤต ฮินดี วัฒนธรรมอินเดีย
ศาสนาในประเทศอินเดีย การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวอินเดีย ฯลฯ

เรื่อง - คำแปลศิลาจารึก ณ ฐานที่ประทับพระวิษณุเทพ
เขียนโดย - ศาสตราจารย์สัตยพรต ศาสตรี
และ - บัณฑิตวิทยาธร สุกุล | พิบูลย์ นาควานิช


รูปเทวาลัยพระวิษณุ เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร


คัดมาจาก : วารสาร ไทย-ภารต Thai-Bharat Journal
อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต | ก่อตั้งโดย สวามีสัตยานันทปุรี เวทานตประทีป

บริหารงานโดย : คณะกรรมการอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
สำหรับสาธุชนผู้สนใจในภารตวิทยาและอินเดียศึกษา
เผยแพร่เป็นความรู้ เพื่อกุศลวิทยาทานสาธารณะด้วยความเอื้อเฟื้อ
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เว็บไซต์สยามคเณศ ขอสนับสนุนทุกกิจกรรมของ
"อาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต" ด้วยความนับถือ

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
สามารถติดตามได้ในเว็บสยามคเณศแห่งนี้ครับ


วัตถุประสงค์และภารกิจของอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต

เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและสัมพันธภาพอันดีระหว่างชาวไทยและชาวอินเดีย
เพื่อส่งเสริมและสร้างไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวอินเดียและชนชาติอื่นๆ
เพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่รัฐบาลไทย ในอันที่จะให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวแล้วนี้
จะได้จัดให้มี "กิจกรรมและโครงการ" ต่างๆ ต่อไปนี้อย่างเต็มกำลังและความสามารถของอาศรม กล่าวคือ

1. จัดให้มีการปาฐกถา โดยบุคคลสำคัญๆ ทั้งชาวไทยและชาวอินเดีย ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย

2. จัดแปลและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นภาษาไทย และภาษาอินเดีย
และจัดให้มีการสอนภาษาไทย บาลี สันสกฤต และฮินดี

3. จัดให้มีการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของอินเดีย โดยศึกษาถึงศิลปกรรม
ภาษา วรรณคดี สังคม การท่องเที่ยวอินเดียและขนบธรรมเนียมทางศาสนา

4. ทำการศึกษาวัตถุต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดีย
อนึ่ง ถ้าสามารถทำได้ก็จะได้เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวไว้ด้วย

5. จัดส่งบทความเกี่ยวกับประเทศไทยไปให้แก่วารสารในประเทศอินเดีย
และจัดส่งบทความเกี่ยวกับประเทศอินเดียมาให้แก่วารสารในประเทศไทย

6. ดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและศิลปินระหว่างประเทศไทยและอินเดีย

7. จัดให้มีการชุมนุมทั้งชาวอินเดียและชาวไทยในโอกาสที่เหมาะสม
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีการชุมนุมกลางแจ้งสำหรับเด็กๆ ทั้งชาวไทยและชาวอินเดีย

8. จัดให้มีการโต้วาที การอภิปราย การประกวดเรียงความ การแสดงผลงานทางศิลปกรรม และด้านศิลปะวัฒนธรรมอินเดีย

9. ดำเนินการและจัดการเปิดห้องสมุด "สวามีสัตยานันทปุรีมูลนิธิ"
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทางภารตวิทยาและอินเดียคดีศึกษา ของกรรมการ สมาชิก และบุคคลอื่นๆ ผู้สนใจทั่วไป

10. จัดที่พักและทำการต้อนรับแขกคนสำคัญๆ จากต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศอินเดีย ที่เดินทางมายังประเทศไทยด้วยกิจการงานด้านวัฒนธรรม

11. ดำเนินการจัดให้มีการฉลองวันครบรอบวันเกิด และงานพิธีอื่นๆ ซึ่งเหมาะสม
ของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและชาวอินเดีย ตามโอกาสอันควร


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.